Prijs per stuk

Montana Ultra Wide Red

Montana
86383632
4048500383632
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Montana Ultra Wide

 • Spuitbus inhoud: 750 ml
 • Kleur: Rood

MONTANA ULTRAWIDE Red spuitbus 750ML.

Montana ultra-wide 750ml zijn verkrijgbaar in 6 kleuren. De Montana ultra wide spuitbussen zijn speciaal ontwikkeld voor het kleuren van grote vlakken en ultrabreed lijnwerk. Met een spuitbreedte variatie van 15cm indien snel aangebracht op korte afstand, tot ca. 60cm indien langzamer toegepast op een grotere afstand.

De Montana Ultrawide is voorzien van een speciale ultrawide spraycap die is geplaatst in eenn horizontale spray positie hierdoor kunnen gebruikers de verticale slag toepassing maximaliseren en een hoger verticaal spuitbereik bereiken van maximaal 2 m hoger dan laatste slag hoogte. Maximale output kan worden bereikt met Montana ULTRA WIDE CHROME.

Grote oppervlakken kunnen in uitzonderlijk snelle tijd worden bedekt.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige og herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.
 • P284 Adembescherming dragen.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.