Prijs per set

HS blanke lak set Profit line Airo

Airo
90
7,5 ltr set
  Levertijd:3-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

HS blanke lak set Profit line Airo

 • High Solid Blanke lak
 • Set van 1,5 of 7,5 liter
 • VOC < 420
 • Hooglans

HS blanke lak Profit line Airo

Deze blanke lak bevat niet meer dan maximaal 420 gr. oplosmiddel per liter spuitklare oplossing. Hij wordt toegepast als blanke lak op metallic-basislak of unikleuren, zowel conventioneel als watergedragen. Hij is bestand tegen chemische en mechanische belastingen. De lak droogt op met een glanzend en hard oppervlak. HS blanke lak Profit line Airo is weer- en lichtbestendig, zelfs onder zware klimatologische omstandigheden.

Gevarenaanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH208: Bevat alpha-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionylomega-hydroxypoly(oxyethylen), alpha-3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyl)-omega-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyloxypoly(. Kan een allergische reactie veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P241: Explosieveilige apparatuur gebruiken.
 • P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijkuittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P370+378: In geval van brand: blussen met.
 • P403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.


Toepassingsgebied:

 • Autoreparatie lakwerk

Mengverhoudingen/gebruiksaanwijzing:

Toepassing met airo Acryl-Härter HS Ultra Plus VOC 420 2:1

 • 2 volumedelen airo Acryl-Klarlack HS Ultra Plus worden zorgvuldig vermengd met
 • 1 volumedeel airo Acryl Harder HS Ultra Plus

Spuitviscositeit

 •  17 - 19 seconden (DIN-beker, 4 mm bij + 20°C)

Spuitopening:

 • 1,2 - 1,4 mm

Spuitdruk:

 • 2 – 2,2 bar

Aanbrengen:

 • Een dunne gesloten laag spuiten en laten uitdampen. Daarna met een volle spuitgang aflakken. Voor het geforceerd drogen ca. 7 minuten laten uitdampen.

Droogtijd:

 • a) lucht droging: +20°C ® 8 – 10 uren
 • b) drogen in oven: +60° - 65°C ® 10 - 45 minuten (Afh. van Harder eerst 7 minuten laten uitdampen)

Waarschuwing: Bij gebruik van lakken op waterbasis een langere uitdamptijd aanhouden.

Chemische basis

 • Acryl-Klarlack HS Ultra Plus: Cross-linkable acrylhars, UV-gestabiliseerd

Pot-life

 • al naar gelang het type verharder 1-6 uur bij +20°C

Verwerkingstemperatuur:

 • Niet onder de + 5°C!

Opslagstabiliteit:

 • bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.

Afvalverwerking:

 • Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.