Prijs per blik

HS420 Speed Clear verharder 8-550 De Beer Refinish

De Beer refinish
908-550/1
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS420 Speed clear verharder 8-550

 • Verharder voor 8-514 Speed clear blanke lakken

HS420 Speed Clear verharder 8-550 De Beer Refinish.

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Schadelijk bij inademing.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Inademing van damp vermijden.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten