Prijs per 8 blikken

Roberlo Multiextender beige, polyester plamuur

Roberlo
83061013
Korting
  Levertijd:3-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Roberlo Multiextender

 • Lichtgewicht polyester plamuur
 • Kleur: Beige
 • Verpakking: 8 x 1,5 liter
 • Incl verharder 
 • Verkoop alleen per doos

Roberlo Multiextender beige, polyester plamuur

Universele lichtgewicht plamuur. Zeer eenvoudig aan te brengen, makkelijk te schuren en zeer goede hechting op alle ondergronden.

Gezondheid & Veiligheid:

Gevarenaanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332: Schadelijk bij inademing.
 • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H372: Veroorzaakt schade aan organen [Gehoor organen ] bij langdurige of herhaalde blootstelling

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P260: Dampen niet inademen
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijkuittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • P501: Resten of verpakking afvoeren volgens lokale richtlijnen.