Prijs per liter

2K Drying booster 3121

Kristal
9000312151
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

2K Drying booster 3121

 • Drogingversneller
 • Verpakking: 1 liter

2K Drying booster 3121

2K Drying booster is een drogingversneller voor Blanke Lakken en Surfacers. Verbetert de aan- en doordroging en de afplakbaarheid. Voeg tot 10% 2K Drying Booster toe aan de mix, in plaats van de geadviseerde hoeveelheid thinner

Bij 1e gebruik product altijd vooraf testen !

 Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 

Aanvullende gegevens:

 • EUH208 Bevat dibutyltindilauraat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker