Prijs per stuk

Anti corrosive primer Lechler EL030

Lechler
860EL030
8023816020781
Per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Anti corrosive primer Lechler EL030

 • Kleur: grijs
 • Inhoud: 400 ml

Anti corrosive primer Lechler EL030

Grijze roestwerende één component-grondlak, klaar voor gebruik in spuitbus.

Product dat speciaal wordt gebruikt voor het opnieuw afwerken van auto’s en binnen de industrie als een roestwerende grondlak en hechtingslaag op metaal voor het uitvoeren van kleine reparaties (FAST REPAIRS). Binnen de industrie in het algemeen als een beschermde grondlak voor metalen ondergronden.

Eigenschappen.

 • Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus)
 • Sneldrogend 
 • Goede bescherming tegen roest
 • Goede hechting aan staal, aluminium en relevante legeringen, elektrisch en thermisch verzinkt staal.

Voorbereiding ondergrond.

Ontvetten met Siliconen verwijderaar en daarna schuren met fijn schuurpapier.

Applicatie.

 • Spuitbus
 • Klaar voor gebruik.
 • 2-3 minuten goed schudden voor gebruik.
 • Spuittemperatuur: 15–30°C
 • Aantal lagen: 1-2
 • Spuitafstand: 20–25 cm
 • Voordrogen: 5 minuten bij 20°C
 • Aanbevolen laagdikte: 5–10 µm
 • DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l
 • Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC

Droogtijden.

 • Drogen bij 20°C
 • Stofvrij: 10 minuten

Gevarenaanduidingen :

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen :

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
 • P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/ gelaatsbescherming.
 • P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer
Gerelateerde Producten