Prijs per stuk

Gecko Shampoo & glans 500 ml.

Gecko
88687575
8718226875754
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Gecko Shampoo & glans

 • Inhoud fles 500 ml.

Gecko shampoo & glans 500 ML.

Gecko Shampoo en Glans is een professionele autoshampoo die de lak voedt en reinigt. De speciaal toegevoegde Carnauba draagt ertoe bij dat, tussen de normale boenbeurten door, het water makkelijk van de lak afloopt. Het verhoogt de bescherming, verkort de droogtijd en laat een glinsterende glans achter.

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker

Gevarenaanduidingen (CLP) :

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
 • P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen.
 • P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 EUH zinnen :

 • EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.