Prijs per fles

Farécla G3 Pro High Shine Shampoo

Farecla
995990272
814847016359
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Farécla G3 Pro High Shine Shampoo

 • Zeer geconcentreed.
 • 1 dop per emmer water
 • Verpakking: 500 ml fles

Farécla G3 Pro High Shine Shampoo

Sterk geconcentreerde shampoo om de auto mee te wassen. Met deze fles reiniger kunt u vele malen uw auto wassen.

 • Te gebruiken als 1e stap voordat u gaat poetsen
 • Geeft meteen glans aan de auto
 • Aan te lengen met water tot 1 op 200 of 1 dop per emmer
 • Ook te gebruiken als u alleen uw auto wilt wassen

Als u de auto helemaal gaat poetsen raden we u aan om na reiniging met de shampoo de auto nog na te lopen met de Farecl klei handschoen. Hier haalt u ook het ingetrokken vuil mee uit de lak en voorkomt u krassen tijdens het poetsen.

Gevarenaanduiding:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

 • P102 Buiten bereik van kinderen houden.
 • P280 Beschermende oogbescherming dragen.
 • P302+P352 IJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.