Prijs per blik

HS thinner very slow 8-171 De Beer Refinish

De Beer refinish
908-171/5
Korting
    Levertijd:1-5 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

HS thinner very slow 8-171

  • Verpakking 5 liter

HS thinner very slow 8-171 De Beer Refinish

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp of spuitnevel niet inademen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.