Prijs per blik

2K verharder De Beer Refinish

De Beer refinish
9047-
Korting
  Levertijd:3-5 werkdagen
 • Beschrijving

2K verharder standaard

 • Verpakking: 1 liter
 • Slow, Medium, Fast Very Fast 
 • 47-30 / 47-40 / 47-50 / 47-60

2K verharder De Beer Refinish

Technische info:

Leverbaar in de volgende verpakkingen:

 • 1 - 2,5 en 5 liter

Type's:

 • 47-30 Very Fast
 • 47-40 Fast
 • 47-50 Medium
 • 47-60 Slow

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Aanvullende etiketonderdelen:

 • Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.