Prijs per blik

HS verharder De Beer Refinish

De Beer refinish
908-
Korting
  Levertijd:3-5 werkdagen
 • Beschrijving

HS verharder de Beer refinish

 • Verpakking: 0,5 - 1 of 2,5 liter
 • Slow, Medium, Fast, Very fast 
 • 8-130 8-140 8-150 8-160

Technische info:

HS verharder De Beer Refinish

 • 8-130
 • 8-140
 • 8-150
 • 8-160

 

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Aanvullende etiketonderdelen:

 • Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.