Prijs per blik

MS clearcoat matt 1-105 De Beer Refinish

De Beer refinish
901-105
Korting
  Levertijd:3-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

MS clearcoat matt 1-105

 • Matte MS blanke lak
 • 1-105 De beer
 • Verpakking 1 liter

MS clearcoat matt 1-105 De Beer Refinish

Technische info:

 • Verharder: 47-35 / 47-55 / 47-65
 • Verdunners: 1-141 / 1-151 / 1-161

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Damp of spuitnevel niet inademen.
 • Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving
Gerelateerde Producten