Prijs per blik

HS scratch resistant clear 8-214 De Beer Refinish

De Beer refinish
908-214
Korting
  Levertijd:3-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

HS scratch resistant clear 8-214

 • Krasvaste blanke lak
 • 8-214 De Beer 
 • Verpakking: 1 of 5 liter

HS scratch resistant clear 8-214 De Beer Refinish

Technische info: 

Bijbehorende producten:

 • Verharders: 8-140 / 8-150 / 8-160
 • Verdunners: 1-141 / 1-151 / 1-161
 • 47-39 Voor speciale doeleinden

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Kan een allergische reactie veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen:

 • Draag beschermende handschoenen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.


Gerelateerde Producten