Prijs per liter

Thinner medium Spralac SP3199

Spralac
90SP3199
8717244440722
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Thinner medium Spralac

 • Verpakking: 1 liter of 5 liter
 • Product SP3199

Thinner medium Spralac SP3199.

2K autolak verdunner die universeel toepasbaar is.

Geschikt voor Spralac clear coat en primers. Uiteraard ook in andere 2K producten toepasbaar.

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

Voorzorgsmaatregelen:

 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp of spuitnevel niet inademen.
 • NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

Voorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp of spuitnevel niet inademen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.Gerelateerde Producten