Prijs per stuk

Noverox Roestomvormer 750 ml

Noverox
77088375
7610363199339
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Noverox roestomvormer

 • Inhoud: 750 ml

Noverox Roestomvormer 750 ml.

De formule tegen roest!

Noverox moet worden afgewerkt met vrijwel elke gewenste lak. (behalve PU-lakken).

Lostzittende roest, onthechte verf, vet en vuil verwijderen met een staalborstel. Restroest ruim spoelen met schoon water daarna de Noverox aanbrengen op de nog licht vochtige ondergrond. Noverox moet minimaal twee lagen worden aangebracht (tweede laag na minimaal een uur aanbrengen).

 LET OP

 • Verwerking boven de 10 °C
 • Verbruik ca. 5-6 m² per liter.

Reinigen van het gereedschap kan met thinner of terpentine.

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlabare vloeistof en damp.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen: 

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van damp / spuitnevel vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.


Gerelateerde Producten