Noverox Anti roest 400 ml Spuitbus
Noverox Anti roest 400 ml Spuitbus
Prijs per stuk

Noverox Anti roest 400 ml Spuitbus

Noverox
77088531
7610363225472
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Noverox Anti roest

 • 400 ml Spuitbus

Noverox Anti roest 400 ml Spuitbus.

Met een spuitbus roest tegengaan. Het sinds jaren beproefde antiroestmiddel van noverox op basis van epoxy, dat zeer lang werkt, kan nu nog eenvoudiger worden gebruikt. De roest-stop spray van noverox op milieuvriendelijk drijfgas met korte droogtijd beschermt staal en ijzer lange tijd tegen roest en dit zonder giftige bestanddelen zoals lood of zinkchromaat.

Door de uitstekende aanhechting op roest, oude laklagen en metaal vormt deze spray een ideale grondlaag voor de te beschermen voorwerpen.

Toepassing:

 • Vuil, afbladderende verf en losse roest verwijderen
 • Zoutresten met water afwassen
 • Oppervlakte met verdunner ontvetten 
 • De roest-stop spray van noverox na de eerste laag minstens 10 minuten laten drogen
 • Spuitafstand ca. 25 cm
 • Volledige droging van 6-8 uur
 • Reinigingsmiddel: Thinner / terpentine.
 • De spuitbus goed schudden voor gebruik.
 • Na gebruik de bus ondersteboven plaatsen en het ventiel leegspuiten.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • De spuitbus rechtop bewaren.
 • Houdbaarheid: 3 jaar.

Toepassingsgebied:

 • Voor doe-het-zelvers en professionelen voor het behandelen van oppervlakken in ijzer en staal bij voertuigen en machines zoals roestplekken aan auto’s en utilitaire voertuigen, fietsen, hekken, tuinmeubelen, barbecues, caravans, boten enz.

Belangrijke eigenschappen:

 •  heeft effect op roest
 •  wordt in een donkere, stabiele verbinding omgezet
 •  kan ook op vochtige oppervlakken worden gebruikt 
 • de oppervlakken kunnen na 6-8 uur weer worden gelakt 
 • geforceerde droging tot 180°C/10 minuten 
 • kan direct met 2K-autolakken worden gelakt, ook PU-autocoatings 
 • uitstekend hechtende grondlaag 
 • ideale ondergrond voor plamuur

Gevarenaanduidingen:

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen: 

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122°F.
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.