Prijs per stuk

2K Kunststoflijm Fast Fix Premium 90 sec. Zwart - 50 ml

Pro-Part
77007016
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

2K Kunststoflijm Fast Fix Premium

 • Droogtijd: 90 sec.
 • Kleur: Zwart
 • Inhoud: 50 ml

2K Kunststoflijm Fast Fix Premium 90 sec. Zwart - 50 ml

2K KUNSTSTOFLIJM FAST FIX PREMIUM is voor het snel repareren en verlijmen van nagenoeg alle moderne kunststoffen. 2K kUNSTSTOFLIJM fAST FIX PREMIUM heeft een uitstekende hechting op diverse kunststoffen alsook op gelakt en ongelakt metaal. Het product droogt zeer snel, waardoor het reeds na 10 minuten verder bewerkt kan worden. Het is zeer goed schuurbaar en is overspuitbaar met nagenoeg alle moderne laksystemen. Twee componenten product voor het repareren en verlijmen van kunststof.

2K Kunststoflijm Fast Fix Premium Zwart 90 SEC is een twee-componenten, polyurethaan lijmsysteem . Het is een snel systeem en heeft een gemakkelijke 1 : 1 mengverhouding per gewicht en volume. De uitgeharde systeem heeft uitstekende slijtvastheid en kan worden geschuurd binnen enkele minuten.

Het is ontworpen voor niet-structurele reparaties aan:

 • EPDM
 • PP
 • PUR
 • RIM
 • RRIM
 • SMC
 • TPO
 • TPE
 • Glasvezel

Dit systeem is biedt ook een uitstekende bindingssterkte van verschillende andere substanties zoals:

 • gegalvaniseerd staal
 • beton
 • hout

Veiligheidsinformatie Component A:

Gevarenaanduidingen (CLP):

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H332 - Schadelijk bij inademing.
 • H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P261 - Inademing van damp, nevel, spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 - Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende handschoenen.
 • P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
 • P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
 • P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
 • P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
 • P232 - Tegen vocht beschermen.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Extra zinnen :

 • Veroorzaakt irritatie van de ogen (H320).
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. (P285).

Veiligheidsinformatie Component B:

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P261 - Inademing van damp, nevel, spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280 - Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende handschoenen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
 • P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
 • P404 - In gesloten verpakking bewaren.
 • P232 - Tegen vocht beschermen.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Type: 2K Lijm
Kleur: Zwart