Prijs per stuk

5in1 E10 Clean-Up 310 ml

5in1
99687007
8718226870070
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

5in1 E10 Clean-Up 310 ml.

5in1 E10 Clean-Up zorgt ervoor dat er zonder problemen brandstof  met 10 % ethanol getankt kan worden.

5IN1 E10 Clean-up 310ml

5in1 E10 Clean-Up zorgt ervoor dat er zonder problemen brandstof met 10 % ethanol getankt kan worden.

Eigenschappen:

 • Voorkomt dat ethanol in de brandstof (E10) bepaalde rubber- en kunststofafdichting, keerringen en pakkingen aantast.
 • Houdt het brandstofsysteem schoon
 • Verbetert de brandstofkwaliteit Beschermt tegen corrosie
 • Vermindert het brandstofverbruik
 • Geschikt voor 50 liter brandstof

Toepassingen:

5in1 E10 Clean Up is speciaal ontwikkeld ter bescherming van het brandstofsysteem tegen de schadelijke effecten van E10 brandstoffen, die voor 10% uit bio-ethanol bestaan.

Technische Data:

 • Kleur vloeistof: oranje
 • Oplosbaarheid: Niet oplosbaar in water
 • Kookpunt:>168
 • Vlampunt : 62 Oxiderende eigenschappen:

 • Bevat geen oxiderende eigenschappen.

Gebruiksaanwijzing:

Volledige inhoud van het flesje in lege tank schenken en vervolgens voltanken met brandstof. Voor het beste resultaat toevoegen voor iedere tankbeurt of maandelijks herhalen. Dit product zal geen schade veroorzaken bij overdosering.

Gevarenaanduidingen:

 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.