Prijs per stuk

2K Kunststoflijm Fast fix 5 min Zwart - 50 ml

Pro-Part
77007021
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

2K Kunststoflijm Fast fix

 • Droogtijd: 5 min
 • Kleur: Zwart
 • Inhoud: 50 ml

Uitlopend artikel !

2K Kunststoflijm Fast fix 5 min Zwart - 50 ml

2K Kunststoflijm Fast Fix is voor het snel repareren en verlijmen van nagenoeg alle moderne kunststoffen. 2K Kunststoflijm fast Fast Fix heeft een uitstekende hechting op diverse kunststoffen alsook op gelakt en ongelakt metaal. Het product droogt zeer snel, waardoor het reeds na 10 minuten verder bewerkt kan worden. Het is zeer goed schuurbaar en is overspuitbaar met nagenoeg alle moderne laksystemen.

Twee componenten product voor het repareren en verlijmen van kunststof.

Veiligheidsinformatie component A:

Gevarenaanduidingen:

 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoorden:

 • Waarschuwing

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Veiligheidsinformatie component B:

Gevarenaanduidingen:

 • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H332: Schadelijk bij inademing.
 • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Type:

2K Lijm

Kleur: Zwart
Verpakking: Patroon
Pistool nodig: Ja